Wat is een pensioenfonds?

Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, premies hebben betaald. Pensioenfondsen houden zich bezig met het reserveren van geld, om bij ouderdom, overlijden of invaliditeit een pensioen uit te keren. De premies worden doorgaans ingebracht door de werkgever en de werknemer. Het gaat steeds om regelingen met een collectief en solidair karakter, die samenhangen met een arbeidsrelatie. Zij bieden de werknemer een tweede pijler om zijn pensioen op te baseren, naast de AOW als eerste en eventueel andere (privé) regelingen als derde pijler.

Taak pensioenfondsen

Een gekapitaliseerd pensioenfonds heeft tot taak die premies op een zodanige wijze te beleggen, dat een optimaal rendement daarover wordt behaald, bij een zo laag mogelijk risico, zodat er een zo groot mogelijke kans is dat gedane toezeggingen over het pensioen ook inderdaad kunnen worden nagekomen. Hierbij zijn zeer lange perioden betrokken: dat pensioen loopt door tot het overlijden van een deelnemer (en, in veel gevallen, tot het overlijden van diens partner).

Deelname pensioenfonds

Het deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds kan verplicht zijn voor bepaalde werkgevers uit een (deel van) een bedrijfstak. Een bedrijfstakpensioenfonds kan zich ook op meerdere bedrijfstakken richten of op slechts een deel van Nederland betrekking hebben. Of de medewerkers bij een werkgever verplicht moeten deelnemen, hangt af van de beschikking die voor bepaalde bedrijfstakken (branches) is afgegeven. Ook een CAO kan tot deelname verplichten. Medewerkers betalen doorgaans een gelijk percentage aan premie voor de opbouw van een pensioen. Op deze collectieve premie is de leeftijd of geslacht doorgaans niet van invloed. Is binnen een bepaalde bedrijfstak een pensioenfonds verplicht gesteld, dan kan een medewerker die voor een andere werkgever gaat werken binnen die bedrijfstak doorgaans bij hetzelfde pensioenfonds blijven. Dit komt de mobiliteit van medewerkers binnen die bedrijfstak ten goede.

Collectieve producten

Anders dan het individuele maatwerk van verzekeraars, richten pensioenfondsen zich op een collectief. Daar waar een verzekeringsproduct volledig persoons- en omstandigheden gebonden kan zijn, daar gaat het bij de pensioenfondsen om meer uniforme producten. Juist de solidariteit tussen de deelnemers, die voor dezelfde premie hetzelfde pensioen ontvangen, rechtvaardigt de bijzondere positie van pensioenfondsen. Die positie biedt het pensioenfonds voordelen, waarvoor aan hun producten wel eisen worden gesteld. Zo dient een werkgever in beginsel minimaal 10 % bij te dragen, naast de bijdrage van de medewerker. De bijdrage van de medewerkers is een gelijk bedrag of gelijk percentage van het loon waarover zij pensioen opbouwen.

Pensioenfondsen overzicht

Hieronder vind u een overzicht van alle pensioenfondsen.

Bedrijfstak pensioenfondsen

Bedrijven pensioenfondsen

Interessante links:

Pensioen onderwerpen


Maak nu direct een afspraak